_Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“ Všeobecné pravidlá k súťaži GAURA záhradné centrum na Facebooku”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Gaura Garden s.r.o. 

Sídlo: Veľké Chlievany 6, 956 55

IČO:  50862502

DIČ: 2120509380

Zapísaný v registri: zapísaná v OR  zapísaná na Okresnom súde Košice I, č. Obch. registra 41423/V

 

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 30.9.2020 do 14.10.2020 12:00. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

  1.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťažiaci musí byť starší ako 18 rokov.

Každý užívateľ môže súťažiť iba raz tj. iba s jedným súťažným komentárom. V prípade, že užívateľ vloží viac komentárov, akceptujeme iba jeho prvý vložený komentár.

Súťažiaci potvrdzuje, že je vlastníkom vložených komentárov (predovšetkým pri súťažiach s fotografiami či inými vlastnými výtvormi), tj. nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci záhradného centra GAURA.

 

  1. 4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže zdielal príspevok a bol fanúšikom FB stránky Gaura záhradné centrum (označiť Páči sa mi to).

 

  1. Výhra

Výhrou v súťaži je 30 ks tují Smaragd v 2l kvetináči, v celkovej hodnote 87,00€.

 

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Podmienkou súťaže je osobný odber v Záhradnom centre GAURA v Trenčianskom Jastrabí. V prípade, ak dôjde k vzájomnej dohode, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Výhercu.

 

  1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže budú po jeho súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov použité len za účelom zaslania výhry v súťaži (meno, priezvisko, adresa, telefon).

 

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Súťažiaci berie na vedomie, že účasťou v súťaži sa zaväzuje dodržiavať herné pravidlá, zásady čestnej súťaže a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ovplyvniť vierohodnosť výsledkov. V prípade podozrenia na podvodné konanie si usporiadateľ vyhradzuje právo súťažiaceho bez náhrady z účasti na súťaži vylúčiť a nepriznať prípadnú výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny súťažných pravidiel z vážnych dôvodov, obzvlášť na predĺženie, skrátenie alebo ukončenie súťaže, ak zaznamená zo strany účastníkov súťaže podvodné konanie alebo akékoľvek zneužitie súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 30.9.2020

X