Obchodné podmienky

 1. Vymedzenie pojmov
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi  spoločnosťou Gaura Garden s.r.o. so sídlom Veľké Chlievany 6, 956 55 IČO: 50862502, DIČ: 2120509380, IČ DPH: SK2120509380 a spotrebiteľom. Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Košice I, č. Obch. registra 41423/V,  ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len “prevádzkovateľ a/ alebo predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len “obchod”).
 2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 3. Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú  pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka (v prípade, že neplatí ustanovenie bodu 2).

 1. Spotrebiteľom sa rozumie každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu.
 2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 3. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 4. Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

 

 1. Všeobecné ustanovenia  
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania  objednávky.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

III. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.  
 3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia, tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou.
 4. V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.
 5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 15 dní na účet spotrebiteľa.

 

 1. Kúpna cena, platby
 1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený  na stránke predávajúceho v  časti Platba a doprava.
 3. Akčné ceny a zvýhodnené  ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom “zľava”. Platnosť zľavy trvá po dobu určenú predávajúcim.
 4. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 5. Ceny tovaru sú uvedené s DPH.
 6. V prípade, že si spotrebiteľ zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok“ a „Kúpnej zmluvy“. Ak nebude zásielka prevzatá, predávajúci si bude uplatňovať úhradu vzniknutých nákladov vynaložených na odoslanie, prípadne na uskladnenie.

 

 1. Dodacie podmienky
 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto, resp. sídlo  podnikania spotrebiteľa uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody .
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním spotrebiteľovi.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny.
 4. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí  o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 5. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Platba a doprava“.
 6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo poverenou osobou, alebo keď  tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.
 7. Predávajúci dodá spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
 8. Ak  predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa
 1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom.
 3. Spotrebiteľ je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.
 4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený podľa  §7 ods.1  zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), tento formulár na vrátenie tovaru – „Odstúpenie od zmluvy“. Následne je možné ho v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar musí byť nepoškodený. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, informáciu o zaplatení. Odstúpenie od zmluvy sa môže  uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu gaura@gaura.sk, alebo v listinnej podobe na adresu predávajúceho.
 2. Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Tovar doporučujeme poistiť.
 3. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru vrátiť spotrebiteľovi peniaze za tovar prevodom na jeho účet. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

 

VIII. Záruka, reklamácie

 1. Záručná doba  v súlade so zákonom  č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
 3. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry a ostatných dokumentov predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Prosím vyplňte tento reklamačný formulár– „Reklamácia“.
 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď,  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch  najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.
 5. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
 6. Reklamáciu uplatnite na adrese: gaura@gaura.sk
 7. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).
 8. Reklamovaný tovar je potrebné poslať balíkom na adresu Gaura Garden s.r.o., Veľké Chlievany 6, 956 55. Súčasťou reklamovaného tovaru  musí byť doklad o zaplatení.

 

 1. Ochrana osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu  sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.
 2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 4. Osobné údaje môže spotrebiteľ aktualizovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
 5. Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcich doručenie tovaru a v súlade s bodom 1. tohto článku. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
 6. Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.
 7. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

 

 1. Orgán dozoru
 1. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát  SOI pre Trenčiansky kraj.

 

 1. Záverečné a prechodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.
 2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 22.3.2020.

Reklamačný poriadok

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ reklamačný poriadok“).
 3. Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č.40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného a  úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.
 4. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.
 5. Na zaistenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronickej komunikácie so spoločnosťou Gaura Garden s.r.o.so sídlom Veľké Chlievany 6, 956 55 IČO: 50862502, DIČ: 2120509380, IČ DPH: SK2120509380, ktorá je zapísaná na Okresnom súde Košice I, č. Obch. registra 41423/V sa vydáva tento reklamačný poriadok:
 1. Poškodenie tovaru pri preprave

1.1 Pri preberaní tovaru skontrolujte fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, bez prevzatia zásielky spíšte s vodičom protokol o škode. Následne vyplňte reklamačný formulár –„ReklamáciaREklamačný poriadok pdf“.  Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 1. Uplatnenie zodpovednosti za vady – reklamácia počas záručnej doby

2.1  Ak sa zistí  chyba tovaru, na ktorý sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplňte prosímREklamačný poriadok pdf“.  Tovar je potrebné zaslať ako balík na našu adresu a doporučujeme ho poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

 1. Reklamačné konanie

3.1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia  reklamácie tovaru ihneď,  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie reklamácia musí byť vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch  najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom alebo poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru.

3.2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,  predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.3. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

3.4.  Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova-uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

3.5 Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry a ostatných dokumentov predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Prosím vyplňte reklamačný formulár– „Reklamácia“.

 1. Práva spotrebiteľa

4.1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom.

4.2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.3. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

4.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.6.  Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

4.7. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

4.8. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4.9.  Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

4.10.  Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak si spotrebiteľ vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po reklamácii prevziať.

 1. Záverečné ustanovenia

5.1.  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný  poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.gaura.sk

5.2.  Reklamačný poriadok Záhradné centrum Gaura nadobúda účinnosť od 22.3.2020.

Na prevzatie

Reklamačný protokol

Vrátenie tovaru (Odstúpenie od zmluvy)

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu, podľa nasledujúceho postupu:

 1. Tovar starostlivo zabaľte, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 2. Vytlačte a vyplňte Odstúpenie od zmluvy“, ktorý priložíte do balíka ku vrátenému tovaru. Do balíka je potrebné priložiť aj faktúru, resp. doklad o kúpe.
 3. Balík zašlite na adresu: Gaura Garden s.r.o.,Veľké Chlievany 6, 956 55, Slovenská republika.
  Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa nepríjma a vracia sa späť.
 4. V prípade, že sme prijali tovar, ktorý bol v neporušenom stave (v pôvodnom balení a s visačkami pokiaľ ich tovar mal) peniaze Vám budú prevedené na Vami uvedený účet v lehote 14 dní.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť  a prezrieť ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Tovar nesmie byť používaný a následne vrátený späť predávajúcemu.

Na prevzatie

Odstúpenie od zmluvy

Doprava a Platba

 1. Spôsob platby SR

V našom internetovom predaji  je možné platiť týmito spôsobmi:

 1. a) Platba vopred

Platbu vopred uskutočníte po schválení objednávky a zaslaní emailu s informáciami k platbe.

» bankovým prevodom (internetbankingom) – 0 €

Úhradu uskutočníte prevodom z Vášho účtu na náš účet 311421603/7500 (tvar IBAN: SK08 7500 0000 0003 1142 1603) vedený  v ČSOB banke. Ako variabilný symbol zadajte číslo Vašej objednávky.

V prípade platby prevodom na účet, zrealizujte platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 2 kalendárnych dní.

Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení kúpnej ceny, teda po pripísaní celkovej sumy tovaru vrátane príplatku za prepravu na účet predávajúceho.

Ak nebude platba pripísaná na účet do 2 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

Platbu vopred uskutočňujte až po potvrdení a spracovaní objednávky a potvrdení dostupnosti tovaru. Nakoľko prevádzkujeme aj kamenný obchod, môže sa stať, že Vami objednaný tovar nebude k dispozícii. 

 1. Spôsob dopravy TN a okolie, BN a okolie

Rastliny a substráty do 50 kg

 1. a) Kuriér – TN + blízke okolie, BN + blízke okolie

Zásielka bude vyexpedovaná v pracovné dni do 72 hodín od od pripísania platby na účet predávajúceho. O odoslaní tovaru budete informovaní prostredníctvom e-mailu. Pre doručenie je nutné vyplniť takú adresu, na ktorej budete k zastihnutiu v priebehu dňa medzi 8:00 – 18:00 u uviesť telefónne číslo. Poplatky za doručenie:

Pri platbe vopred – 5,00 EUR

Rastliny a substráty nad 50 kg – individuálna preprava

Ťažší a nadrozmerný tovar  zasielame na základe individuálnej dohody. Na základe Vašej objednávky Vám bude zaslaná cenová ponuka na dopravu. Po potvrdení zo strany kupujúceho sa dohodne termín doručenia. O odoslaní tovaru budete informovaní prostredníctvom e-mailu.